Regulamin biegu

3. Szczeciński Bieg Nocny 2022
Szczecin 13.05.2022
Dystans: ok. 5 km i ok.10 km


REGULAMIN BIEGU

I. CEL

1. Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej.

2. Aktywizacja lokalnej społeczności i zachęta do aktywnego zaangażowania w wydarzenie.

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

4. Promocja Szczecina jako miasta przyjaznego aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji.


II. ORGANIZATOR

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z.o.o.

Ul. Wendy 8

70-655 Szczecin


III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 13.05.2022 w centrum Szczecina.

2. Start Biegu na dystansie 5 km o godzinie 23.50 i 10 km o godzinie 23:55.

3. Start i meta Biegu: ul. Karola Szymanowskiego, pod Urzędem Miasta w Szczecinie.

4. Biuro zawodów czynne:

12.05 14.00-19.00 Plac Pawła Adamowicza w Szczecinie,

13.05 16.00-23.00 Miasteczko Biegowe pod Urzędem Miasta, ul. K. Szymanowskiego w Szczecinie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji biura zawodów o czym poinformuje uczestników drogą mailową, na stronie www.zstw.szczecin.pl oraz w wydarzeniu 3. Szczeciński Bieg Nocny na Facebooku.


IV. TRASA I POMIAR CZASU

1. Trasa biegu o długości ok 5 i 10 km będzie przebiegać ulicami, w granicach administracyjnych Szczecina. Zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając trasę na stronie www.zstw.szczecin.pl.

2. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy pomocy chipów jednorazowego użytku.

3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane systemem elektronicznym.

4. Limit czasu na pokonanie trasy 5 km biegu wynosi 50 minut, a na 10 km 1,5 h.

5. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu koszulki. Brak numeru lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją.


V. REJESTRACJA I ZAPISY

1. Łączny limit miejsc w Biegu na dystansie 5 i 10 km wynosi 1000 uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu i do wcześniejszego zamknięcia zapisów.

2. Formularz rejestracyjny oraz zapisy na stronie: www.protiming24.pl

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia.

6. Zapisy do Biegów będą przyjmowane do dnia 11.05.2022 do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.


VI. OPŁATY

1. Opłata startowa:

Bieg na dystansie 5 km:

- rejestracja w terminie od 15.03 do 31.03 – 75 zł

- rejestracja w terminie od 01.04 do 30.04 – 85 zł

- rejestracja w terminie po 30.04 – 95 zł

Bieg na dystansie 10 km:

- rejestracja w terminie od 15.03 do 31.03 – 85 zł

- rejestracja w terminie od 01.04 do 30.04 – 95 zł

- rejestracja w terminie po 30.04 – 105 zł


W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia Pakiet Startowy, zawierający:

 numer startowy + chip do pomiaru czasu + 4 agrafki,

 medal zaprojektowany dla Biegu,

 gadżet biegowy, oraz:

 obecność profesjonalnego fotografa na trasie Biegu,

 atrakcyjną trasę po głównych ulicach miasta,

 atrakcje świetlne na trasie.


2. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika lub nieukończenia przez niego Biegu. Istnieje możliwość przekazania Pakietu Startowego na innego Uczestnika. W celu dokonania zmiany, osoba przekazująca Pakiet Startowy musi wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@protiming24.pl w nieprzekraczalnym terminie do 03.05.2022. W wiadomości należy podać pełne dane rejestracyjne zarówno osoby przekazującej pakiet, jak i osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca pakiet musi się zarejestrować w systemie www.protiming24.pl.

3. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny.

4. Organizator dopuszcza możliwość zmiany przez uczestnika dystansu biegu. Prośbę o zmianę należy kierować drogą mailową na adres kontakt@protiming24.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 03.05.2022.


VII. UCZESTNICTWO

1. W Biegu startują uczestnicy, którzy w dniu 13.05.2022 r. mają ukończone 18 lat.

2. Od osób, które ukończyły 13 rok życia, chcących uczestniczyć w konkurencjach biegowych wymagana będzie pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu startu.

3. Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 12.05.2022 w godzinach 14.00-19.00 lub 13.05.2022 w godzinach 16.00-23.00.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji.

5. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, przez co zaświadcza on, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu.

6. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz przepisy PZLA.


VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W STREFIE STARTU/METY

1. Organizator i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, obowiązującym w dniu imprezy.

2. Każdy finiszujący odbierze medal przekraczając linię mety.


IX. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja prowadzona jest według indywidualnych czasów brutto.

2. Pomiar czasu oraz klasyfikację uczestników zapewnia PROtiming.

3. Wszelkie zagadnienia związane z klasyfikacją, pomiarem czasów, publikacją wyników rozstrzyga PROtiming.

4. W 3. Szczecińskim Biegu Nocnym, na dystansie 10 km prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a) klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

b) klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+.

5. W 3. Szczecińskim Biegu Nocnym, na dystansie 5 km prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

c) klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

d) klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.


X. NAGRODY

1. Każdy uczestnik, który ukończy 3. Szczeciński Bieg Nocny, otrzyma na mecie medal pamiątkowy.

2. Nagrody – bieg na 10 km:

a) Zdobywcy miejsc I-III w generalnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki;

b) Zdobywcy miejsca I w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkową statuetkę;

c) Zdobywcy miejsc II-III otrzymają pamiątkowy dyplom.

3. Nagrody – bieg na 5 km:

a) Zdobywcy miejsc I-III w generalnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki;

b) Zdobywcy miejsca I w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkową statuetkę;

c) Zdobywcy miejsc II-III otrzymają pamiątkowy dyplom.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród, w wybranych kategoriach.


XI. KLAUZULA DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-655) przy ul. T. Wendy 8.

2. Przetwarzaniu podlegają również dane osobowe opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Biegu.

3. Dane uczestników Biegu będą przetwarzane w celu kompleksowej organizacji Biegu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora oraz Miasta Szczecin.

4. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia.

5. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów albo do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

7. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przekazanie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu.

9. Udział w Biegu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora oraz Miasto Szczecin, w ramach rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń realizowanych przez Organizatora oraz Miasto Szczecin.


XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne

do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej

oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich zaleceniami.

5. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn uczestnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników Biegu.

7. Bieg odbywa się z maksymalnym poszanowaniem terenu imprezy. Zakazuje się używania nagłośnienia, przedmiotów wydających głośne dźwięki czy hałasujących, itp.

8. Uczestnicy bezwzględnie dbają o teren Biegu i pozostawiają miejsce w stanie nienaruszonym.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

3. Kontakt do Organizatora:

koordynator projektu: Katarzyna Stachów

mail: biegi@zstw.szczecin.pl

telefon: 91 35 16 202 (pn.-pt.8-16).

Pobierz Regulamin i załącznik Zgoda rodzica >>

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się

A A+ A++