Regulamin warsztatów

Regulamin warsztatów online w ramach projektu „Łączy nas rzeka – der Fluss verbindet uns”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa i rejestracji uczestników w Warsztatach Online w ramach projektu „Łączy nas rzeka – der Fluss verbindet uns” , które odbędą się w dniach: 9.03, 10.03, 16.03.2021.
 2. Organizatorem Warsztatów Online jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tadeusza Wendy 8, 70 - 655 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292505, NIP: 851-02-07-224, REGON: 000145052.
 3. Warsztaty Online to projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
 4. Głównym celem Warsztatów Online jest propagowanie transgranicznej turystyki na łączącej Polskę i Niemcy rzece Odrze, poszerzanie kontaktów, wymiana doświadczeń oraz pomysłów w tworzeniu transgranicznych produktów turystycznych zw. z turystyka wodną.
 5. Kurs składa się z trzech spotkań online, za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do logowania na platformie ZOOM będzie wysyłany emailowo do każdego z uczestników w dniu przeprowadzenia szkolenia.


REJESTRACJA

 1. Udział w Kursie Online wymaga rejestracji za pośrednictwem systemu Accredi, do którego dostęp zamieszczony jest na stronie internetowej: www.accredi.pl/laczynasrzeka
 2. Rejestracja za pośrednictwem systemu Accredi:
  a) Należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając wymagane dane osobowe i kontaktowe oraz wyrażając wymagane zgody.
  b) Jednorazowe wypełnienie formularza umożliwia rejestracje dla jednej osoby.
  c) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu przycisku „DALEJ“ nastąpi przejście do okna Podsumowanie, w którym wyświetlane są wprowadzone dane w celu weryfikacji ich poprawności.
  d) W przypadku zauważenia błędu można dokonać korekty wprowadzonych danych korzystając z przycisku „ZMIEŃ“. Nastąpi przekierowanie do pierwszego kroku: Rejestracja, w celu zmiany danych.
  e) W przypadku poprawnych danych można dokończyć proces rejestracji na wydarzenie korzystając z przycisku „ZAPISZ”.
  f) Po kliknięciu przycisku „ZAPISZ” nastąpi przejście do okna kończącego proces rejestracji, bez możliwości zmiany danych. W tym oknie wyświetlana jest informacja o statusie rejestracji.
  g) Potwierdzeniem rejestracji przez stronę internetową będzie potwierdzenie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku otrzymania wiadomości potwierdzającej uczestnictwo w ciągu 1 godziny należy skontaktować się z Organizatorem.
 3. Lista uczestnictwa zawiera dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość), narodowość, firma / instytucja / zawód, adres email, płeć.
 4. Rejestracja rozpocznie się w dniu 23.02.2021 o godzinie 10:00.
 5. Uczestnik Warsztatów Online nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniu.


ANULOWANIE I REKLAMACJE

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące Warsztatów Online należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres Organizatora: sekretariat@zstw.szczecin.pl
 2. Anulacja rejestracji może nastąpić najpóźniej do 15.03.2021.
 3. Zmiany można dokonać kontaktując się z Organizatorem, telefonicznie: +48 91 35 16 218, e-mailowo: anna.rojek@zstw.szczecin.pl., nie później niż 15.03.2021.
 4. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikowi Warsztatów Online.
 5. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Uczestnika Warsztatów informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie złożenia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika Warsztatów, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich złożenia.
 8. Uczestnik Warsztatów o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Uczestnikiem Warsztatów.
 10. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
 11. Reklamacja dotycząca przyczyn niezależnych od Organizatora lub Partnera nie będzie uwzględniana.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl
 2. Udział w Warsztatach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub lekarskich do udziału w Spacerze.
 3. Uczestnik zapewnia, iż posiada odpowiedni sprzęt oraz dostęp do internetu, w celu uczestnictwa w Warsztatach Online.
 4. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora oraz Miasto Szczecin, w ramach rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń realizowanych przez Organizatora oraz Miasto Szczecin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Warsztatów.
 6. Administratorem danych osobowych jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-655 Szczecin) przy ul. Tadeusza Wendy 8. Klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się