bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs ofert na wynajem terenu Łasztowni na organizację wydarzeń kulturalnych.

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wynajem terenu Łasztowni na organizację wydarzeń kulturalnych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://zstw.szczecin.pl/bip w zakładce Konkursy:

Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu.
Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1 – 4 Regulaminu, należy złożyć, w terminie do dnia 8.02.2021 godz. 9.00, w siedzibie Organizatora ul. Wendy 8, 70-655 Szczecin

Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem:
1) wysokość stawki za wynajem powierzchni (C) – waga – 50%,
2) liczba wydarzeń zaproponowanych przez oferenta w ciągu okresu wynajmu – waga 15 %,
3) atrakcyjność proponowanych/planowanych wydarzeń kulturalnych – waga 20 %,
4) promocja patrona – waga 15 %.


Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej https://zstw.szczecin.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o

Załaczniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Załącznik nr 1 Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 - Plan Sytuacyjny
  4. Załącznik nr 3 Wzór umowyOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 28.01.2021
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 28.01.2021
Dokument oglądany razy: 3 266